Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-


1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) zmiany zarządzenia nr 165/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok,
c) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 111/2 o powierzchni 1976 m2 położoną w obrębie geodezyjnym Wołczyno, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
d) powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady SPZZOZ Gryfice. Tematem spotkania była m.in.: sytuacja finansowa w gryfickim szpitalu i płace pracownicze.


1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 424/93 obręb Rzęskowo ul. Leśna Ostoja,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 338/29 obręb Borzyszewo ul. Rolna,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 424/105 obręb Rzęskowo ul. Leśna Ostoja,
d) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 424/186 obręb Rzęskowo ul. Sowia,
e) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 86/1 obręb Brodniki ul. Lawendowa,
f) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach,
g) wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.,
h) zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 1017/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu Wyceniającego wartość szacunkową nieruchomości gruntowych przyjętych do zasobu mienia komunalnego.


1. Odbyłem spotkanie z gryfickimi przedsiębiorcami.
2. Przyjąłem 5 interesantów.
3. Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego III klas w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.
4. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 693 położonej w Gryficach przy ul. Łąkowej,
b) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych,
c) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko głównego specjalisty ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych.


1. Spotkałem się z p. Janem Bednarkiem – prezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Celem spotkania było omówienie współpracy w zakresie piłki nożnej.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. Nr 189/5 obręb nr 8 miasta Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na Dz.Nr 127/2 obręb nr 4 miasta Gryfice.


1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.


1. Odbyłem spotkanie z naczelnikami, dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy Gryfice. Celem spotkania była m.in.:
a) analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy Gryfice w roku 2014,
b) sprawy bieżące.


1. Uczestniczyłem w obchodach z okazji 70-lecia osadnictwa w Świeszewie oraz 70-lecia OSP w Świeszewie.


1. Uczestniczyłem w uroczystościach przekazania sztandaru gryfickim rzemieślnikom
z okazji 65-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 187 położonej w Gryficach przy ul. Perłowej.


1. Umowa notarialna w Gryficach.
2. Przyjąłem 9 interesantów.
3. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie budżetu obywatelskiego.


1. Uczestniczyłem w inauguracyjnym cyklu spotkań: „Miasto - Pogadanki urbanistyczne". Pierwszym tematem spotkania było omówienie warunków określonych dla nowej zabudowy, dokonanie analizy parametrów zapisanych w ustawach i przepisach
w kontekście ładu urbanistycznego i zrównoważonego rozwoju miasta.


1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na dz. nr 423 obręb Świeszewo.


1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W. Witosa, Podgórnej i Niepodległości.


1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości.


1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk