Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:12 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Świeszewo.

1. W Kostrzynie nad Odrą spotkałem się z Viceprezesem Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. p. Romanem Dziduchem. Celem spotkania była analiza przygotowanych materiałów niezbędnych do rejestracji Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia na ul. Wałowej
w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu CZG R-XXI w Słajsinie. W czasie posiedzenia dokonano m.in. wyborów nowych władz na kolejną kadencję. Przewodniczącym Zarządu został wybrany p. Antoni Bielida – dotychczasowy Przewodniczący.
2. Przyjąłem 12 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice,
b) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w likwidacji w Gryficach w 2015 r.,
c) utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS - spółka z o o. w 2015 roku,
d) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. W Gryfickim Domu Kultury uczestniczyłem w podsumowaniu kolejnej XVI edycji akcji „Serce-Plus -Święta".

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów,
b) powołania i szczegółowych zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Przyjąłem 15 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które są przeznaczone do realizacji w 2015 r. w drodze zlecenia.

1. Spotkałem się z przedstawicielami Muzeum Narodowego w Szczecinie. Celem spotkania było funkcjonowanie Wystawy Kolejnictwa w Gryficach.
2. Odbyłem spotkanie z sołtysami naszej gminy. Celem spotkania były m.in.:
a) sprawy bieżące,
b) bieżące remonty infrastruktury komunalnej,
c) terminarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwie.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetar gowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. N r 75 obręb Grądy.

1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.
2. Spotkałem się z Radą Osiedla Nr 3 w Gryficach. Celem spotkania było omówienie spraw bieżących mieszkańców osiedla, planowanych zadań inwestycyjnych na terenie osiedla oraz wyborów Rad Osiedlowych na kadencję 2015-2019.

1. Przyjąłem 14 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 140/9 obręb Rzęskowo.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Biura Reagowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) wysokości dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych TOM w Gryficach, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.

1. Spotkałem się z mieszkańcami ul. Szmaragdowej. Celem spotkania było m.in.: zagospodarowanie Osiedla oraz nadanie nazwy zespołowi ulic na tym terenie.

1. Spotkałem się z Przewodniczącym Zarządu CZG R-XXI. Celem spotkania było omówienie zadań inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Wydałem zarządzenia w w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziału nieruchomości,
b) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk