Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:9 grudnia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 września 2016 r. do 25 października 2016 r.

28 września 2016 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

29 września 2016 r.
1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Umowa notarialna w kancelarii w Szczecinie.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej – 3 zadania",
b) zmiany zarządzenia nr 531/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności wyposażenia pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Gryficach
i jego likwidacji.

30 września 2016 r.
1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 5 rocznicy powstania 36 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Mrzeżynie.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok,
b) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach.

1 października 2016 r.
1. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

3 października 2016 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 489/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 nr dla przedszkola niepublicznego – Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym

4 października 2016 r.
1. Spotkałem się z radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego p. Zygmuntem Dziewguciem. Celem spotkania było omówienie rejonów działania instalacji przerobu odpadów komunalnych na terenie naszego województwa.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 53/17 obręb 5 miasta Gryfice o powierzchni 23 m2 położonej przy ulicy 11-go Listopada w Gryficach, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 291/23 obręb Borzyszewo,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 291/22 obręb Borzyszewo.

5 października 2016 r.
1. Spotkałem się z komendantem Straży Granicznej ze Świnoujścia p.puł. P. Krzysztofem Sosnowskim. Tematem spotkania było bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic.

6 października 2016 r.
1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Przewodniczyłem Walnemu Zgromadzeniu CZG R-XXI w Słajsinie. Tematem posiedzenia było m.in.:
• przyjęcie zmian w budżecie na 2016 r.,
• ustalenie składki członkowskiej na rok 2017,
• ustalenie stawek za odpady komunalne na rok 2017.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/16 położonej w Gryficach ul. Fabryczna 2.

7 października 2016 r.
1. W WFOŚiGW w Szczecinie podpisałem umowę na finansowanie likwidacji azbestu w gminie Gryfice.
2. Uczestniczyłem w naradzie oświatowej organizowanej przez Kuratora Zachodniopomorskiego.

10 października 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a)rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/69 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice,
b) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania boiska przy ul. Broniszewskiej
w Gryficach.

11 października 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) powołania komisja dla wyboru oferty na przebudowę drogi w m. Rotnowo, Rzęskowo oraz ul. Cukrowniczej w Gryficach.

12 października 2016 r.
1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

13 października 2016 r.
1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Uczestniczyłem w akademii z okazji Dnia Edukacji.

14 października 2016 r.
1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 65-lecia Szkoły Podstawowej w Prusinowie.
2. Spotkałem się z dyrektorem ZUK p. Mirosławem Tyburskim oraz Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej Solidarność ZUK.
3. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 266/5 obręb Borzyszewo,
c) powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia na ul. Trzygłowskiej w Gryficach.

15 października 2016 r.
1. Uczestniczyłem w okolicznościowym spotkaniu z okazji 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koło Nr 35 w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w GDK Gryfice.

17 października 2016 r.
1. Odbyła się druga część Walnego Zgromadzenia CZG RXXI.

18 października 2016 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie.

19 października 2016 r.
1. Spotkałem się z p. Ryszardem Sielickim – Prezesem Wytwórni Telewizyjno-Filmowej Alfa ze Szczecina. Celem spotkania była analiza zakresu i możliwości finansowych obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego.

20 października 2016 r.
1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Uczestniczyłem w Konferencji „Pogromcy Mitów" - Specjalna Strefa Ekonomiczna nie tylko dla dużych i zagranicznych, pod patronem Marszałka Woj. p. Olgierda Geblewicza. Konferencja odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego.

24 października 2016 r.
1. W urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem umowę, w ramach programu RPOWZ, na dofinansowanie w kwocie 2.359.727,66 zł (tj. 85%) operacji pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „Przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej w Gryficach".

25 października 2016 r.
1. Uczestniczyłem w spotkaniu, które dotyczyło programu pilotażowego w kontekście powiązań funkcjonalnych w mikroregionie Gryfice. Celem spotkania jest uaktywnienie różnych środowisk oraz poszerzenie współpracy samorządów lokalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego.
2. Uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się na terenie Gryf-Areny w Gryficach.
3. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP Gryfice. Głównym tematem było przyjęcie materiałów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk