Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:20 maja 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 23 grudnia 2016 r. do 4 lutego 2017 r.

27 grudnia 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok,
b) rezygnacji z prawa pierwokupu własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 108 obręb Nr 1 miasto Gryfice położonej w Gryficach, ulica szmaragdowa nr 27
o powierzchni 0,0662 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00035964/0,
c) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
d) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2017 roku,
e) zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok,
f) rezygnacji z prawa pierwokupu własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 108 obręb Nr 1 miasto Gryfice położonej w Gryficach, ulica szmaragdowa nr 27
o powierzchni 0,0662 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00035964/0,
g) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali – garażowego i użytkowego – położonych w Gryficach przy ul. Wiejskiej 8,
h) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".
2. W Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana" uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 104 rocznicy urodzin podopiecznej ośrodka.

28 grudnia 2016 r.
Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) upoważnienia kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

29 grudnia 2016 r.
1. Spotkałem się z marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierdem Geblewiczem. Tematem spotkania były sprawy bieżące oraz możliwości skorzystania ze środków pomocowych. Omówiliśmy zaangażowanie w zakresie budowy obejścia drogowego miasta Gryfice.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z gryfickimi kombatantami. Spotkanie odbyło się
w Gryfickim Domu Kultury.

3. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) nieodpłatnego przekazania sztalug Gimnazjum Nr 2 w Gryficach,
b) nieodpłatnego przekazania sprzętu Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach,\
c) nieodpłatnego przekazania mebli świetlicowych i warnika do wody Szkole Podstawowej
Nr 4 w Gryficach,
d) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

30 grudnia 2016 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok.

2 stycznia 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok,
c) remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2017 roku,
d) utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS – spółka z o.o. w 2017 roku,
e) przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

4 stycznia 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania komisji do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej paralizatora Taser X-26.

5 stycznia 2017 r.
1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez naszych Sybiraków.
3. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/23 obręb nr 6 miasta Gryfice,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 118 obręb Rotnowo,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 376/15 obręb nr 6 miasta Gryfice,
d) powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2017 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok,
e) zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 90/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną,
f) powołania komisji dla wyboru Partnerów do wspólnej realizacji Projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2 wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

6 stycznia 2017 r.
1. Na zaproszenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej uczestniczyłem w koncercie noworocznym. Koncert odbył się w gryfickim kinie Kapitol.

8 stycznia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS Christiana" Oddział Miejski w Gryficach.

9 stycznia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu o/Powiatowego ZOSP. Spotkanie odbyło się
w Karnicach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwie Grądy,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 207/4 i powierzchni
35,0 m2 położoną w obrębie Nr 7 m. Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze ewidencyjnym 207/5.

11 stycznia 2017 r.
1. W ramach Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie w sprawie opieki dla bezdomnych w mieście Gryfice.

12 stycznia 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu lokali mieszkalnych nr 1 i 2 położonych w budynku nr 19
w Gryficach przy ul. Kamieńskiej.
2. Przyjąłem 4 interesantów.

13 stycznia 2017 r.
1. Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego uczestniczyłem w spotkaniu Noworocznym 2017 r.
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 139,56 m2 usytuowanego na części działki nr 117, obręb nr 5 położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
b) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.
19 stycznia 2017 r.
1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. W Jednostce Wojskowej Mrzeżyno (36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej) uczestniczyłem
w przekazaniu obowiązków Dowódcy przez p. ppłk Mariusza Zagdańskiego.
3. Odbyłem spotkania z dyrekcjami szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Gryfice oraz ZNP
i ZZ 'Solidarność" w sprawie zorganizowania sieci ośmioklasowych szkół podstawowych
w naszej gminie.

20 stycznia 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 197/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie
powołania Zespołu Wyceniającego wartość szacunkową nieruchomości gruntowych
przyjętych do zasobu mienia komunalnego.

21 stycznia 2017 r.
Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Sołectwo oraz OSP Świeszewo.

24 stycznia 2017 r.
1. Odbyłem spotkanie z sołtysami. Celem spotkania było omówienie spraw bieżących,
a) plan i realizacja zadań z funduszu sołeckiego oraz budżetu w tym budżetu obywatelskiego.
b) omówienie konkursu „Nasza wieś najpiękniejsza".
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 389 położonej w Gryficach ul. Szafirowa,
b) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. promocji i informacji,
c) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego,
d) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok,
e) powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo),
f) powołania składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017.

25 stycznia 2017 r.
1. W Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uczestniczyłem w spotkaniu na temat:
a) zmiana ustroju szkolnego i jej konsekwencje,
b) zadania organów prowadzących,
c) sytuacja dyrektorów i nauczycieli.

26 stycznia 2017 r.
1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Odbyłem spotkanie organizacyjne na temat Spotkania Noworocznego – Gryfice – 2017.
3. Odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół i związkami zawodowymi w sprawie organizacji sieci szkół podstawowych oraz obwodów szkolnych.

28 stycznia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w Spotkaniu Noworocznym - Gryfice – 2017.

31 stycznia 2017 r.
1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym w sprawie odchodów w Gryficach Wojewódzkiego Święta Rzemiosła w dniu 29.04.2017r.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany regulaminu pływalni w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza 10.

1 lutego 2017 r.
1. Spotkałem się z V-ce Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego p. Jarosławem Rzepą. Tematem spotkania była propozycja zorganizowania w 2018 roku w Gryficach Krajowego Święta Ludowców.

2 lutego 2017 r.
1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Spotkałem się z państwem Izabelą i Zbigniewem Grabowscy w sprawie wydzierżawienia oczyszczalni ścieków komunalnych w Ościęcinie do czasu wybudowania własnej oczyszczalni.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk