Gmina Gryfice
Powróć do: Resortowe

Gminny Klub Ligi Ochrony Przyrody dla Dorosłych Gryfice

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Gminny Klub Ligi Ochrony Przyrody dla Dorosłych (członek Ligi Ochrony Przyrody Szczecin)

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: Gryfice 72-300, sekretariat Urząd Miejski w Gryficach

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: Gryfice 72-300, sekretariat Urząd Miejski w Gryficach
 • mailowy:
 • telefon: 91 385 32 01
 • strona www:

Data powstania organizacji: 7.10.2009 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP: 7.10.2009 r.
REGON: 007702632700390

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Edmund RADZIWONIK

 • telefon: Kontakt poprzez Urząd Miejski w Gryficach

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 21
 • kobiet: 3

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat: 0
 • 19 - 35 lat: 1
 • 36 - 65 lat: 19
 • powyżej 65 lat: 1

Roczny budżet organizacji: składki członkowskie

Osoba odpowiedzialna z finanse: Marek WILCZEWSKI- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Edmund RADZIWONIK

Cele organizacji:
 • kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa,
 • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie,
 • prowadzenie wiedzy środowiskowej,
 • ochrona tworów przyrody,
 • inspirowanie i podejmowanie innych działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego.
Zadania organizacji:

Prowadzić działalność informacyjną i szerzyć wiedzę ekologiczną za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Podejmować zadania o charakterze interwencyjnym wykorzystującym wszelkie środki przewidziane prawem np. wywóz śmieci do lasów, zatruwanie wód gruntowych.

Uczestniczyć w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody i środowiska.

Współpraca z samorządem terytorialnym: PZŁ, PZW, PZD

Uczestniczyć w akcji zadrzewienia i opieki nad zwierzętami.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:

Współpraca z organizacjami jak: Stowarzyszenie Pszczelarzy Gryfice, Nadleśnictwo Państwowe Gryfice, współpraca z Kołem Myśliwych "DZIK" Gryfice, wspieranie Stowarzyszeń Pszczelarzy w każdej formie łącznie z propagowaniem problemów pszczelarzy: prasa, radio, TV dot. nieużywania środków chemicznych na polach i lasach obszaru Gryfic.

Nadleśnictwo Gryfice:

Współpraca ze służbami leśnymi przy zbieraniu śmieci na terenie lasów. Posadzenie 8500 sadzonek drzew różnych na terenach Gminy Gryfice w tym ok. 350 sztuk sadzonek róży.

Koło Myśliwych DZIK Gryfice:

Udział w dokarmianiu zwierzyny leśnej przy współpracy członków Koła Myśliwych "DZIK" na terenie Gminy Gryfice, w tych akcjach brali udział członkowie Klubu LOP dla Dorosłych Gryfice.

Dobra współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach, który dwukrotnie uczestniczył w sadzeniu sadzonek drzew wspólnie z członkami Klubu LOP dla dorosłych.

Uwagi: