Gmina Gryfice
Powróć do: OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewie

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewie

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: Świeszewo 26/2; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

Data powstania organizacji: 14.03.2006 r. (data wpisu do rejestru stowarzyszeń)

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000252876
NIP:
REGON: 812541902

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Leszek ROSIKOŃ- prezes zarządu

 • telefon: 691 872 757

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: członkowie zwyczajni: 44 dh, honorowi: 6 dh, wspierający: 10 dh, razem: 60 dh
 • kobiet: 14

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Paulina SPRINGER- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Małgorzata WIĘCKOWSKA- sekretarz

Cele organizacji:
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
Zadania organizacji:

Zadania i cele realizuje przez:

 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie spośród swoich członków poddziałów pożarniczych.
 3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej kulturalno - oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

Otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Świeszewie

W dniu 24 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Świeszewie. Symboliczną wstęgę przecięli: w imieniu Rady Sołeckiej - sołtys wsi Świeszewo Jan Springer, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie dh Leszek Rosikoń oraz Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł. Tablicę pamiątkową wręczyła Dyrektor Domu Kultury w Gryficach Pani Róża Szuster.

Otwarcie

Foto: www.ospswieszewo.gryfice.eu

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Ku Czci Zmarłych Strażaków Ochotników 30.06.2012 r.
Uroczystość odkrycia i poświęcenia tablicy pamiątkowej o treści: "Strażakom - Ochotnikom, którzy z potrzeby serc pełnili swą trudną służbę. Społeczeństwo." rozpoczęła się o godz. 18:00 mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie, którą odprawił ksiądz proboszcz Roman Banaś.

Obelisk i tablica pamiątkowa są upamiętnieniem społecznej działalności, trudu i ofiarności strażaków ochotników, którzy odeszli na wieczną służbę. Po zakończonej mszy świętej odbyła się zbiórka przy obelisku, w której Prezes OSP Świeszewo dh Leszek Rosikoń, przywitał wszystkich zaproszonych gości.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Gryfic, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gryficach druh Andrzej Szczygieł, w-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gryficach dh Jan Lenard, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Edward Pruski, poczty sztandarowe i strażacy z OSP Świeszewo, OSP Trzygłów i OSP Ościęcin oraz mieszkańcy parafii Świeszewo, zaproszeni goście.

Następnie rozpoczęły się czynności związane z odsłonięciem obelisku, w którym udział wzięli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gryficach druh Andrzej Szczygieł, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Edward Pruski, Prezes OSP Świeszewo dh Leszek Rosikoń, członek honorowy- były Naczelnik OSP Świeszewo Władysław Gajdziński, członek honorowy OSP Świeszewo Werner Adomat, ksiądz Roman Banaś, który dokonał poświecenia tablicy pamiątkowej.

kamień

Foto: ospswieszewo.gryfice.eu

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:

Ważniejsze osiągnięcia drużyn OSP w Zawodach Sportowo-Pożarniczych:

2010 rok
Kobieca Drużyna Pożarnicza - III miejsce na szczeblu wojewódzkim w Reczu

2009 rok
Kobieca Drużyna Pożarnicza - I miejsce na szczeblu powiatowym w Gryficach

2003 rok
Kobieca Drużyna Pożarnicza - VI miejsce na szczeblu wojewódzkim w Gryfinie
Drużyna OSP - III miejsce na szczeblu wojewódzkim w Gryfinie

2000 rok
Kobieca Drużyna Pożarnicza - IV miejsce na szczeblu wojewódzkim w Kaliszu Pomorskim
Kobieca Drużyna Pożarnicza - tytuł "Fair Play" na szczeblu wojewódzkim w Kaliszu Pomorskim

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM":
2010 rok - Eliminacje Wojewódzkie w Gryficach

II grupa wiekowa:
Adamczyk Mateusz - II miejsce
Kurczak Anna - III miejsce

2009 rok - Eliminacje Wojewódzkie w Gryficach

I grupa wiekowa:
Adamczyk Mateusz - I miejsce

II grupa wiekowa:
Kurczak Anna - II miejsce

III grupa wiekowa:
Rosikoń Renata - II miejsce

Uwagi:

HISTORIA

Naszą wędrówkę historyczną spróbujemy rozpocząć od genezy miejscowej jednostki OSP, a więc od maja 1945 roku.

Milkną działa, znika koszmar wojny, dokonują się doniosłe zmiany polityczne i administracyjne w naszym kraju, choć nie zawsze sprawiedliwe i także, jakie sobie wymarzyliśmy przez ciężki sześcioletni okres niewoli, okupiony ogromną daniną śmierci i krwi.

Na politycznej mapie Polski zarysowały się nowe granice państwowe. Tracimy tereny Podola wraz ze Lwowem, Polesia z Pielskiem oraz tzw. "Wileńszczyzną" z Wilnem i Grodnem. Zyskujemy natomiast tzw. "Ziemie Odzyskane" w obręb których wchodzą: dolny Śląsk z Wrocławiem, część Śląska Górnego i ziem Wielkopolski, Pomorze Szczecińskie oraz Ziemia Warmińska z Olsztynem.

Wspomniane zmiany terytorialne zrodziły nasilone ruchy emigracyjne i migracyjne ludności polskiej. Dotyczą one szczególnie zasiedlania "Ziem Odzyskanych", a więc terenów na których dziś mieszkamy i gdzie znajduje się obecna miejscowość Świeszewo, niegdyś niemieckie "Schwesor" i polskie "Smerczewo".

Pierwsi Polscy osadnicy zaczęli napływać do wsi już w maju 1945 roku, a więc wkrótce po wyzwoleniu, gdy jeszcze mieszkały tu rodziny niemieckie. Początkowe ruchy osiedleńcze objęły przeważnie biedne rodziny z północnej Wielkopolski, Podlasia i Małopolski, a których członkowie często emigrowali w czasach przedwojennych do Niemiec i Francji w poszukiwaniu pracy lub w okresie okupacji wywiezieni zostali do Reichu na przymusowe roboty.

W niespełna rok później nastąpił dalszy ruch osiedleńczy, który trwał jeszcze i w roku 1947. Na wolnych gospodarstwach rolnych osiedlano repatriantów przybyłych z zachodniej Białorusi, Podola, i Litwy "Kresowej".

Według rejestru z ksiąg meldunkowych do naszej miejscowości napłynęła ludność z 20 ówczas powiatów i 49 miejscowości. Ścieranie się odmiennych przejawów życia prowadziło początkowo do podziału społeczności na antagonistyczne ugrupowania regionalne. Z czasem konieczność współżycia społecznego zacierała te różnice a zachodzące procesy socjologiczne, np. mieszane małżeństwa, konieczność współżycia sąsiedzkiego i działalność w powstających i tworzonych organizacjach lokalnych integrowały to mieszane społeczeństwo.

Jedną z pierwszych i nielicznych jeszcze w 1945 roku w powiecie gryfickim organizacji lokalnych jest Świeszewska jednostka stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej - Ochotnicza Straż Pożarna. Zawiązania jej dokonują już w maju mieszkańcy ówczesnego Smerczewa w osobach Wacław GRZĄDZIELA, Adam BŁASZCZYK, Stefan Balcerowicz, Marcin KUJAWA, Roman BODYCH.

Powstaje pierwsza drużyna pożarnicza, którą tworzą : Antoni MICHAŁOWSKI, Tadeusz POL, Roman MODRZEJEWSKI, Józef KONDRATOWICZ, Czesław TARASZKIEWICZ, Józef MODRZEJEWSKI, Jan KALINOWSKI, Bronisław GRABOWSKI.
Jej pierwszym Naczelnikiem mianowany zostaje Wacław Grządziela. Skarbnikiem wybrano Marcina Kujawę, który jednocześnie pełnił funkcję SYGNALISTY. W wypadku pożaru czy zbiórki jadąc na rowerze sygnałem trąbki powiadamiał strażaków. Do alarmowania używano też syreny ręcznej.

Wóz konny - przeznaczenia pożarniczego - zaopatrzony w niezbędny sprzęt gaśniczy (sikawka ręczna, hełmy, pasy z toporkami i prądownica) trwał w gotowości w miejscowej strażnicy. Zarówno wspomniane pomieszczenie jak i znajdujący się tam sprzęt gaśniczy oraz środki alarmowania stanowiły pozostałość majątkową straży poniemieckiej. Tak wyposażonym wozem "bojowym" na miejsce pożaru podążali nasi strażacy powożeni przez Romana Bodycha lub Stanisława Redzika, bo ich konie były najsprawniejsze.

Odbywały się też regularnie zawody "sikawkowe", te pierwsze w Trzygłowie, ale wygrywały z reguły Rybokarty, bo jak mówią wtajemniczeni - "mieli oni najlepszą kasę". Takie były początki.

Mijały lata wykruszali się ludzie. Z wymienionych pionierów naszego strażactwa zostali przy życiu i doczekali jubileuszu 60-lecia jedynie Roman Modrzejewski, Tadeusz Pol i Bronisław Grabowski.

Z przyczyn naturalnych zmieniali się kolejno prezesi: Władysław WIADERSKI, Władysław SPRINGER, Edward PATELAK, Grzegorz ROBELKA, Jadwiga MAJCHRZAK, Janusz ROBACZEWSKI, Edward PATELAK.

V-ce prezesi - Naczelnicy: Władysław GAJDZIŃSKI, Jan SPRINGER, Leszek ROSIKOŃ, Zbigniew KOLELIS, Mariusz RADKE, Mirosław SULECKI.

Ręczną sikawkę i zaprzęg konny zastępują kolejno trzy samochody i motopompy. Obsługują je kolejno Kierowcy - mechanicy: Józef GĄSIOR, Kazimierz GRZĄDZIELA, Adomat WERNER, Stanisław KALINOWSKI, Grzegorz ROBELKA, Mirosław SULECKI.

Straż pożarna zyskuje sobie coraz liczniejszych zwolenników stając się wiodącą organizacją w życiu mieszkańców. Systematycznie prowadzone prewencje przeciw pożarowe, atrakcyjne pokazy, konkursy i zajęcia wciągają w nurt działalności strażackiej młodzież i dzieci miejscowej szkoły.

Dh Edward PATELAK organizuje przy jednostce MDP chłopców, przejmuje nad nią opiekę i prowadzi zajęcia. Dziś są to już dorośli ludzie, ojcowie rodzin, czy członkowie zarządu OSP.
Wkrótce utworzono grupę chłopców młodszych oraz dwa zespoły wiekowe dziewczęce. Do nielicznych w województwie w chwili utworzenia należała drużyna Kobiet OSP Świeszewo. Wszystkie z wymienionych zespołów startowały i biorą nadal udział w organizowanych zawodach pożarniczych różnych szczebli.

W roku 1961 OSP otrzymała samochód Star 20, następnie Star 25/GBM/, obecnie /GBA/.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewie na przestrzeni swojego istnienia aktywnie uczestniczyła w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, działaniach prewencyjnych, sportowych i kulturalnych. Wykonano wiele prac społecznych na rzecz środowiska. W zawodach sportowo-pożarniczych drużyny wielokrotnie zdobywały trofea na szczeblach gminy i powiatu. Czterokrotnie uczestniczyły w wojewódzkich zawodach zajmując w Kaliszu Pomorskim 2000 roku IV miejsce i dyplom Fair Play oraz w Gryfinie - III miejsce.

W ostatnich latach, położono nacisk na szkolenie młodzieży, co skutkuje wysokimi lokatami w Turnieju "Młodzież Zapobiega Pożarom".W 2009 roku trzech członków MDP w Świszewie reprezentowało województwo zachodniopomorskie na szczeblu ogólnopolskim. W 2010 roku jeden członek MDP w Świeszewie będzie reprezentował województwo zachodniopomorskie na szczeblu ogólnopolskim.

W skład OSP wchodzą: MDP chłopców i dziewcząt, Kobieca Drużyna Pożarnicza, która będzie reprezentowała Powiat Gryficki w zawodach wojewódzkich oraz 32 członków czynnych OSP.

Sukcesów nie sposób jest wymienić. Poświadczają je liczne dyplomy i puchary zgromadzone w strażackiej świetlicy, do zwiedzania której serdecznie zapraszamy.

Władze zwierzchnie doceniały i nadal doceniają wyróżniających się strażaków, a liczni z nich uhonorowani zostali odznaką "Wzorowy Strażak". Imponująca jest liczba Złotych, Srebrnych i Brązowych "Medali Za Zasługi dla Pożarnictwa". Są także "Gryfy Pomorskie", Odznaka Honorowy Gryfa Szczecińskiego, Złote, Srebrne i Brązowe "Krzyże Zasługi", "Złoty Znak Związku", Medal Honorowy Imienia Bolesława Chomicza.

Warto też podkreślić, że stąd wywodzi się pięciu Strażaków Zawodowych Państwowej Straży Pożarnej, dwóch chorążych pożarnictwa w Gryfinie i Międzyzdrojach oraz jeden oficer pożarnictwa - były Komendant Rejonowy w Gryficach, a następnie w Stargardzie Szczecińskim.

W strażackim życiu przepełnionym codziennymi troskami rzadko zatrzymujemy się, by spojrzeć na nasze sprawy ogólnie i ocenić dorobek ludzi którzy go tworzą. Zdarzają się takie chwile: Akt wieńczący nasze dokonania za okres półwiecza stanowiły uroczyste obchody jubileuszu w 1995 roku, podczas których Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zawisł na ufundowanym w 1975 roku sztandarze i nadał mu dodatkowego blasku.

Czterech członków honorowych zostało wyróżnionych Złotym Znakiem Związku a jeden Medalem im. Bolesława Chomicza. Do najbardziej aktywnych członków na przestrzeni lat należy zaliczyć: Władysława GAJDZIŃSKIEGO, Wernera ADOMATA, Władysława SPRINGERA, i Edwarda PATELAK, którzy najdłużej pełnili odpowiedzialne funkcje w OSP Świeszewo.
W 2005 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 60 - lecia OSP w Świeszewie. Natomiast dniu 29 maja 2010r. odbędą się obchody 65 - lecia istnienia OSP, z tej okazji zostanie wręczony nowy sztandar.

W takich uroczystych chwilach niechaj będzie to czas na chwilę refleksji, spotkanie w gronie Druhów, naszych sprzymierzeńców, młodzieży i wszystkich mieszkańców Świeszewa. Niech takie dni przyniosą uczucie satysfakcji z wypełnienia, niełatwej, humanitarnej, społecznej, strażackiej służby, niech staną się okazją do koleżeńskiego spotkania bez alarmowej syreny.

Szanowni Druhowie! Proszę przyjmijcie serdeczne podziękowania za lata wiernej służby strażackiej sprawie, za zaangażowanie w rozwiązanie spraw naszego środowiska stanowiących małą cząstkę spraw ogólnonarodowych, za walkę o coraz wyższy poziom bezpieczeństwa każdego z nas.

Życzymy wielu lat w zdrowiu, pomyślności i satysfakcji w realizacji naszych inicjatyw, szczęścia w życiu osobistym.

Niech wreszcie piękne słowa naszej wielkiej pisarki Elizy Orzeszkowej: "WIELKIE UMYSŁY KIERUJĄ ŚWIATEM, ALE TYLKO WIELKIE SERCA OCALAJĄ ŚWIAT" stają się mottem wiodącym dalsze nasze życie.

Źródło: ospswieszewo.gryfice.eu