Gmina Gryfice
Powróć do: Społeczne

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Uśmiech"

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Uśmiech"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Dworcowa 22; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Sienkiewicza 10, 72-300 Gryfice
 • mailowy: malgola70@wp.pl
 • telefon: 505 112 025
 • strona www:

Data powstania organizacji: 2004 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000207273
NIP: 857-18-23-928
REGON: 812701352

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Małgorzata PIETRZAK- prezes

 • telefon: 505 112 025

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 20
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse:Ewelina GARGAŁA- skarbnik

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych:

Cele organizacji:

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz niesienia pomocy i wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej, narażonych na egzystowanie w obszarach patologii, biedy i bezradności.

Zadania organizacji:
 1. Działalność edukacyjno-profilaktyczna; organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą:
  a) zajęcia i szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej,
  b) warsztaty psychologiczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich,
  c) zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej uzależnieniami oraz rodzin o niskim statusie materialnym;
  d) organizowanie placówek profilaktycznych (kluby twórcze dla młodzieży, świetlice socjoterapeutyczne, kluby edukacyjne dla rodziców);
  e) tworzenie programów psychoedukacyjnych oraz organizowanie szkoleń w zakresie praktycznych umiejętności psychologicznych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
  f) tworzenie i realizacja programów walki z bezrobociem wśród młodzieży;
  g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 2. Działalność terapeutyczno-korekcyjną:
  a) organizowanie grup terapeutycznych oraz letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży;
  b) praca terapeutyczna z rodzinami, a w szczególności z rodzinami z problemem alkoholowym oraz uzależnieniem od środków odurzających,
  c) interwencje w sytuacjach kryzysowych,
  d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Działalność informacyjno-konsultacyjną:
  a) organizowanie grup terapeutycznych oraz letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży,
  b) publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych,
 4. Pomoc społeczną i pracę środowiskową:
  a) podejmowanie różnorodnych inicjatyw w lokalnym środowisku społecznym na rzecz dzieci i młodzieży,
  b) tworzenie bazy- zaplecza na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  c) udzielenie wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
  d) udzielenie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych
 5. Promocję i organizację wolontariatu.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

28 września 2013 r. stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Kołobrzegu dla rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji życiowej w ramach zajęć socjoterapeutycznych finansowanych przez gminę Gryfice.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: