Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
deszcz
15°C

Związek Drużyn ZHP "Rega"

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Drużyn ZHP "Rega"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Rodziewiczówny 2, 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Rodziewiczówny 2, 72-300 Gryfice
 • mailowy: zd.rega@goleniow.zhp.pl
 • telefon: 798 336 979
 • strona www: https://www.facebook.com/zd.rega.gryfice?fref=ts

Data powstania organizacji: 13.04.2007r.- data rejestracji

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000278582
NIP: 851-30-10-025
REGON: 320356373

Imię Nazwisko Przewodniczącego:

 • telefon: 798-336-979 (Wiktoria Kotecka - p.o.komendanta Związdku Drużyn ZHP "REGA")

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Wiktoria Kotecka

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Wiktoria Kotecka

Cele organizacji:
 1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności do wszelkich nałogów,
 3. Upowszechnienie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 5. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Zadania organizacji:
 • zrzeszanie swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską metodą wychowawczą,
 • wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnianie praw dziecka,
 • współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
 • upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
 • przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kształtowanie postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • prowadzenie działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • dbanie o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnianie dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
 • upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, w szczególności z organizacjami statutowymi,
 • podejmowanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju,
 • prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultywowania języków regionalnych,
 • realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 • prowadzenie działań na rzecz:

a) wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b) resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c) osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
d) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej.

 • prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
 • udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
 • upowszechnia ideę wolontariatu,
 • organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
 • prowadzi działalności edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych, w szczególności szkoli wolontariuszy,
 • organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • organizowanie letnich i zimowych wypoczynków w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działania na rzecz promocji zdrowotnego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
 • inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznych, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,
 • prowadzenie działania an rzecz promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • przygotowywanie członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
 • podejmowanie działalności wspomagających rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • prowadzi działalności wspomagających technicznie, organizacyjnie i merytorycznie harcerskich komend oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek prowadzących działania w zakresie kultury,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczych w szczególności w utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

W dniach 27-28 sierpnia 2013r. w Gryficach odbył się bieg patrolowy oraz fabularna gra terenowa, które były doskonałą okazją, aby sprawdzić swoje umiejętności harcerskie i orientację w terenie.

Profilaktyczny bieg patrolowy to jednodniowa zabawa polegająca na wykonywaniu przez utworzone wcześniej kilkuosobowe grupy adresatów różnych zadań, które znajdowały się w przygotowanych wcześniej na tę okazję punktach usytuowanych w różnych częściach naszego miasta, finalnie łączących się w jedną trasę (przebieg będzie nieznacznie różnił się dla każdej z grup- tak, aby zachowana była różnorodność, a jednocześnie "przepływ" grup przez dane punkty i zminimalizowany czas oczekiwania na wejście zespołów na kolejny punkt). Wszystkie punkty odnosiły się do różnych aspektów spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich umiejętności, a część z nich dodatkowo odnosiła się do informacji dotyczących szkodliwego działania substancji psychoaktywnych.

Ponadto podczas biegu (oprócz sprzętu typowo wojskowego- typu: telefony polowe, maski przeciwgazowe) wykorzystano terenowe nawigacje GPS oraz profesjonalny sprzęt do paintball'a. Wszystkie biorące udział w biegu patrolowym grupy spotkały się na ognisku podsumowującym, które zrealizowano na strzelnicy leśnej przy ul. Niechorskiej. Oprócz ogniska każda z grup miała okazję do postrzelania na punkty do celu, czy też wchodzenia na skrzynki. Te elementy wliczały się do punktacji ogólnej, która z kart polowych każdej z grup była podliczana, a następnie zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody dla zwycięskich grup (jak również drobne upominki dla pozostałych).

Kolejny dzień upłynął pod znakiem zmagań z grą terenową. Ta forma działania przeznaczona była dla młodzieży w wieku 13-16 lat, dla której nawet bieg patrolowy z nagrodami może nie być odpowiednią zachętą do wzięcia udziału w tej formie zabawy. Odbywa się najczęściej w terenie leśnym, parkowym (lub też stanowiącym peryferie miasta) z odpowiednio opracowaną fabułą i dynamicznie zmieniającymi się warunkami i zasadami. Wymaga ona od uczestników zaangażowania się w jej przebieg, a jednocześnie wykazywania umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, czy też pracy w grupie i przekonywania jej do swojego zdania. Ta forma rozrywki wymaga odpowiednio opracowanego scenariusza. Podczas tej gry młodzież została przeniesiona w świat, gdzie obecność używek wyrządziła duże szkody i są oni ostatnim zespołem, który może sprawić, że świat przetrwa, a nie ulegnie zagładzie. Oczywiście nie było to proste zadanie, a tylko nieliczni z nich mogli osiągnąć założone cele, przeciwko którym będą występowały wrogie im grupy.

Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy Gryfice przeznaczonego na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP realizowany był w hufcach poprzez własne programy oraz założenia programowe Chorągwi Zachodniopomorskiej na poszczególne lata. Realizacją programów w hufcach i chorągwi zajmowali się instruktorzy i zespoły programowe powołane na poszczególnych szczeblach. Zespoły realizujące zadania programowe chorągwi przygotowywały propozycje programowe, organizowały lub współorganizowały przedsięwzięcia programowe:

 • propozycja programowe "Kartka z kalendarza",
 • Turniej Złote Słoneczko"- wyłonienie Mistrzowskiej Chorągwianej Gromady Zuchowej,
 • Konkurs z okazji Święta Flagi,
 • ..Zostaw 1% w Szczecinie- promocja przekazywania 1% na rzecz OPP,
 • ..Pod Platanami- spotkanie organizacji pozarządowych,
 • comiesięczne Harcerskie Msze Św.,
 • koordynowanie rocznic śmierci Jana Pawła II,
 • udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych.

22.02.2014 r.- wieczornica w Gryfickim Domu Kultury z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Galerie:

Związek Drużyn ZHP

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupUwaga przedsiębiorcy! Zbliża się termin wpłaty II raty