Gmina Gryfice
Powróć do: Społeczne

Związek Drużyn ZHP "Rega"

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Drużyn ZHP "Rega"

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Rodziewiczówny 2, 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Rodziewiczówny 2, 72-300 Gryfice
 • mailowy: zd.rega@goleniow.zhp.pl
 • telefon: 798 336 979
 • strona www: https://www.facebook.com/zd.rega.gryfice?fref=ts

Data powstania organizacji: 13.04.2007r.- data rejestracji

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000278582
NIP: 851-30-10-025
REGON: 320356373

Imię Nazwisko Przewodniczącego:

 • telefon: 798-336-979 (Wiktoria Kotecka - p.o.komendanta Związdku Drużyn ZHP "REGA")

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse: Wiktoria Kotecka

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Wiktoria Kotecka

Cele organizacji:
 1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności do wszelkich nałogów,
 3. Upowszechnienie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 5. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Zadania organizacji:
 • zrzeszanie swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską metodą wychowawczą,
 • wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnianie praw dziecka,
 • współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
 • upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
 • przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kształtowanie postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • prowadzenie działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • dbanie o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnianie dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
 • upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, w szczególności z organizacjami statutowymi,
 • podejmowanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju,
 • prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultywowania języków regionalnych,
 • realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 • prowadzenie działań na rzecz:

a) wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b) resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c) osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
d) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej.

 • prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
 • udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
 • upowszechnia ideę wolontariatu,
 • organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
 • prowadzi działalności edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych, w szczególności szkoli wolontariuszy,
 • organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • organizowanie letnich i zimowych wypoczynków w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działania na rzecz promocji zdrowotnego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
 • inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznych, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,
 • prowadzenie działania an rzecz promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • przygotowywanie członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
 • podejmowanie działalności wspomagających rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • prowadzi działalności wspomagających technicznie, organizacyjnie i merytorycznie harcerskich komend oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek prowadzących działania w zakresie kultury,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczych w szczególności w utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:

W dniach 27-28 sierpnia 2013r. w Gryficach odbył się bieg patrolowy oraz fabularna gra terenowa, które były doskonałą okazją, aby sprawdzić swoje umiejętności harcerskie i orientację w terenie.

Profilaktyczny bieg patrolowy to jednodniowa zabawa polegająca na wykonywaniu przez utworzone wcześniej kilkuosobowe grupy adresatów różnych zadań, które znajdowały się w przygotowanych wcześniej na tę okazję punktach usytuowanych w różnych częściach naszego miasta, finalnie łączących się w jedną trasę (przebieg będzie nieznacznie różnił się dla każdej z grup- tak, aby zachowana była różnorodność, a jednocześnie "przepływ" grup przez dane punkty i zminimalizowany czas oczekiwania na wejście zespołów na kolejny punkt). Wszystkie punkty odnosiły się do różnych aspektów spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich umiejętności, a część z nich dodatkowo odnosiła się do informacji dotyczących szkodliwego działania substancji psychoaktywnych.

Ponadto podczas biegu (oprócz sprzętu typowo wojskowego- typu: telefony polowe, maski przeciwgazowe) wykorzystano terenowe nawigacje GPS oraz profesjonalny sprzęt do paintball'a. Wszystkie biorące udział w biegu patrolowym grupy spotkały się na ognisku podsumowującym, które zrealizowano na strzelnicy leśnej przy ul. Niechorskiej. Oprócz ogniska każda z grup miała okazję do postrzelania na punkty do celu, czy też wchodzenia na skrzynki. Te elementy wliczały się do punktacji ogólnej, która z kart polowych każdej z grup była podliczana, a następnie zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody dla zwycięskich grup (jak również drobne upominki dla pozostałych).

Kolejny dzień upłynął pod znakiem zmagań z grą terenową. Ta forma działania przeznaczona była dla młodzieży w wieku 13-16 lat, dla której nawet bieg patrolowy z nagrodami może nie być odpowiednią zachętą do wzięcia udziału w tej formie zabawy. Odbywa się najczęściej w terenie leśnym, parkowym (lub też stanowiącym peryferie miasta) z odpowiednio opracowaną fabułą i dynamicznie zmieniającymi się warunkami i zasadami. Wymaga ona od uczestników zaangażowania się w jej przebieg, a jednocześnie wykazywania umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, czy też pracy w grupie i przekonywania jej do swojego zdania. Ta forma rozrywki wymaga odpowiednio opracowanego scenariusza. Podczas tej gry młodzież została przeniesiona w świat, gdzie obecność używek wyrządziła duże szkody i są oni ostatnim zespołem, który może sprawić, że świat przetrwa, a nie ulegnie zagładzie. Oczywiście nie było to proste zadanie, a tylko nieliczni z nich mogli osiągnąć założone cele, przeciwko którym będą występowały wrogie im grupy.

Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy Gryfice przeznaczonego na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP realizowany był w hufcach poprzez własne programy oraz założenia programowe Chorągwi Zachodniopomorskiej na poszczególne lata. Realizacją programów w hufcach i chorągwi zajmowali się instruktorzy i zespoły programowe powołane na poszczególnych szczeblach. Zespoły realizujące zadania programowe chorągwi przygotowywały propozycje programowe, organizowały lub współorganizowały przedsięwzięcia programowe:

 • propozycja programowe "Kartka z kalendarza",
 • Turniej Złote Słoneczko"- wyłonienie Mistrzowskiej Chorągwianej Gromady Zuchowej,
 • Konkurs z okazji Święta Flagi,
 • ..Zostaw 1% w Szczecinie- promocja przekazywania 1% na rzecz OPP,
 • ..Pod Platanami- spotkanie organizacji pozarządowych,
 • comiesięczne Harcerskie Msze Św.,
 • koordynowanie rocznic śmierci Jana Pawła II,
 • udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych.

22.02.2014 r.- wieczornica w Gryfickim Domu Kultury z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Galerie:

Związek Drużyn ZHP