Gmina Gryfice
Powróć do: Związki Seniorskie

Związek Inwalidów Wojennych

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: ul. Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: ul. Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon: 607 424 426
 • strona www:

Data powstania organizacji: 2012 r.

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym: 0000109984
NIP: 857-15-11-407
REGON: 012277666

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Antoni LUDWICKI- prezes

 • telefon: 607 424 426

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem: 13
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat: 13

Roczny budżet organizacji: składki członkowskie

Osoba odpowiedzialna z finanse: Antoni LUDWICKI

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych: Antoni LUDWICKI

Cele organizacji:
 1. Obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa, bezpłatnych leków, oprotezowania i rehabilitacji oraz ulg komunikacyjnych,
 2. Reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku wobec władz samorządowych, organizacji społecznych,
 3. Popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w Ojczyzny,
 4. Działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych,
 5. Usprawnianie różnych form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji członków stowarzyszenia,
 6. Organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej poszkodowanym inwalidom wojennym i wojskowym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej,
 7. Upowszechnienie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach. 
Zadania organizacji:
 1. Zrzeszanie inwalidów wojennych i wojskowych oraz pozostałych po nich rodzin w terenowych ogniwach, które zapewniają członkom Związku bezpośredni udział w życiu społecznym poprzez realizację statutowych celów,
 2. Inicjowanie i współudział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących inwalidów wojennych, wojskowych i ich rodzin,
 3. Rozpoznawanie i określanie społecznie uzasadnionych potrzeb członków,
 4. Uzyskiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Związku,
 5. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej; współudział w obchodach rocznic narodowych,
 6. Poradnictwo prawne i pomoc w zakresie uzyskiwania i realizacji uprawnień członków Związku o prowadzonych działaniach w tym zakresie,
 7. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:

3 maja 2013 r. udział w mszy świętej

Osiągnięcia, sukcesy:

Wielokrotne odznaczanie członków odznaczeniami związkowymi i państwowymi:

 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Srebrny Krzyż Zasługi,
 • odznaka Gryfa Pomorskiego,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Biały Krzyż Związku Inwalidów Wojennych,
 • odznaki Związku Inwalidów Wojennych.
Uwagi: