Gmina Gryfice
Powróć do: Związki zawodowe

Związek Nauczycielstwa Polskiego

PODSTAWOWE DANE ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gryficach

Forma prawna: stowarzyszenie

Adres organizacji: pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Adres do kontaktów, poczta mailowa, telefon, strona www:

 • pocztowy: pl. Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice
 • mailowy:
 • telefon:
 • strona www: http://www.znp.edu.pl/- Związek Nauczycielstwa Polskiego

Data powstania organizacji:

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym:
NIP:
REGON:

Imię Nazwisko Przewodniczącego: Irena NOWAK- prezes

 • telefon:

Aktualna ilość Członków:

 • ogółem:
 • kobiet:

Struktura wiekowa członków organizacji, w tym:

 • do 18 lat:
 • 19 - 35 lat:
 • 36 - 65 lat:
 • powyżej 65 lat:

Roczny budżet organizacji:

Osoba odpowiedzialna z finanse:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych:

Cele organizacji:
 1. obrona godności, praw i interesów członków ZNP,
 2. aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej,
 3. dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.
Zadania organizacji:
 1. uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
 2. opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników, emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie kompensacyjne oraz członków ich rodzin,
 4. a) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy członków ZNP oraz udzielanie im i członkom ich rodzin pomocy materialnej,
 5. wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe,
 6. organizowanie poradnictwa prawnego,
 7. organizowanie szkoleń i kursów związkowych,
 8. kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej oraz umiejętności współdziałania w zespołach pracowniczych,
 9. rozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej
 10. a) członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających związki zawodowe pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpraca z tymi organizacjami,
 11. prowadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela, placówek wypoczynkowo-leczniczych, sanatoriów, wydawnictwa pedagogicznego oraz tygodnika społeczno-oświatowego "Głos Nauczycielski",
 12. inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historią ZNP,
 13. prowadzenie bibliotek, czytelni, gromadzenie zbiorów, urządzanie wystaw,
 14. prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność, w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach,
 15. udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów naukowych i oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą,
 16. a) zwiększanie liczby szkół i placówek objętych działaniem ZNP oraz pozyskiwanie nowych członków Związku,
 17. stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów ZNP.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez organizację, kiedy:
Najbliższe przedsięwzięcia do realizacji przez organizację:
Osiągnięcia, sukcesy:
Uwagi: