Gmina Gryfice
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w składzie zatwierdzonym zarządzeniem nr 389/2015 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach, zmienione zarządzeniami:

 • nr 840/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r.,
 • nr 841/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2017 r.,
 • nr 1203/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2018 r., 
 •  nr 1204/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2018 r.,
 •  nr 433/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 2 marca 2020 r.,
 • nr 434/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 2 marca 2020 r.,
 •  nr 722/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lutego 2021 r.,
 •  nr 723/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lutego 2021 r.

 

Członkami ww. Komisji są przedstawiciele:

 • Urzędu Miejskiego w Gryficach
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach
 • Policji
 • Straży Miejskiej
 • szkół

przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje swoim działaniem teren Gminy Gryfice, zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb. 

 

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Gryficach.

Uchwała Nr LII/532/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfice.

 

Kontakt:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach - Obsługa pokój 229 (II piętro)

ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

tel. 91 38 53 217

e-mail : gladka@urzad.gryfice.eu