Gmina Gryfice
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Ciepłe Mieszkanie

Gmina Gryfice zamierza przystąpić do II naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców realizacją inwestycji w powyższym zakresie.

Przygotowana wstępna ankieta uczestnictwa w programie będzie stanowiła bazę informacji dla Gminy w celu właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wypełnioną ankietę należy złożyć do 15 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach ul. Plac Zwycięstwa 37, w godzinach od 7:30 do 15:30, bądź przesłać na adres korespondencyjny. 

Wypełnienie ankiety nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania. Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Gryfice.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” - kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest:

- osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

1. prawa własności,

2. ograniczonego prawa rzeczowego,

3. najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (lokal komunalny), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w programie.

- wspólnota mieszkaniowa, obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

 

Wysokość dofinansowania:

Część 1) podstawowy poziom dofinansowania - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500,00 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000,00 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy).

Część 2) podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach nie przekracza kwoty: 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część 3) najwyższy poziom dofinansowania - do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach nie przekracza kwoty: 1 090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych 

Część będzie uruchomiona po zbadaniu zapotrzebowania wspólnot.

W drugim naborze programu rozszerzono krąg beneficjentów o wspólnoty mieszkaniowe, które obejmują od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Część ta obejmuje następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł. Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

 - demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),

 - zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

 - dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (375 000 zł - wyłącznie w przypadku zakupu pompy ciepła)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł, a obejmujące:

 - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)

 - dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

 - zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

 

Pliki do pobrania: