Gmina Gryfice
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Czyste Powietrze


Program Czyste Powietrze
– jego celem jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.


Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.Na co otrzymasz dotację

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • Audyt energetyczny, który pozwoli Ci uzyskać kompletną informację o potrzebach Twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi, 
 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej, 
 • Wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA, 
 • Instalację CO i CWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone (z wyłączeniem dotacji z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

 • do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji (bez prefinansowania),
 • do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji (bez prefinansowania),
 • do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji z prefinansowaniem

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może skorzystać

Osoba fizyczna, która:

a)  Jest właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

b)  Ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie.

c)  Ma miesięczne łączne zarobki jej, osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

 • 1 894 zł – jeżeli mieszka z kimś
 • 2 651 zł – jeżeli mieszka sama

d)  Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą (przychód nie może być większy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę) – wtedy może starać się o podwyższone dofinansowanie lub ma miesięczne łączne zarobki jej, osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

 • 1 090 zł – jeżeli mieszka z kimś
 • 1 526 zł – jeżeli mieszka sama

e)  Ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

f)  Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą (przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę) – wtedy może starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

Dokumenty programowe obowiązujące od 03.01.2023 r.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z dokumentacją Programu dostępną na stronach internetowych WFOŚiGW i gov.pl, w szczególności z:

 • Programem Priorytetowym,
 • Regulaminem naboru wniosków,
 • Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Informacje ogólne na temat Programu można uzyskać w WFOŚiGW i Urzędzie Miejskim w Gryficach.

WFOŚiGW w Szczecinie
Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych
ul. Jagiellońska 32/U5, 70-382 Szczecin

 

Materiały do pobrania.


Zapraszamy również do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze", który czynny jest w każdy wtorek od godziny 10:30 do godz. 15:30 i w każdy czwartek od godz. 10:30 do godz.15:30 w pokoju  213 lub 214 (Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice).


Telefon kontaktowy:

 • Pani Agnieszka Marciniak - tel. 91 38 53 241
 • Pani Katarzyna Młynarska - tel. 91 38 53 243 

Według stanu na dzień 30 września 2023 r. z terenu gminy Gryfice zostało złożonych 236 wniosków, liczba zawartych umów na dofinansowanie wynosi 198.  Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 134. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy Gryfice wynosi 1 925 674,97 złotych.

 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.