Gmina Gryfice
Powróć do: Dla Mieszkańca

PSZOK

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK - Tel. 607 314 526

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 1666/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryficach, zwanego dalej PSZOK, znajdującego się przy ul. Piastów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

SPRAWDŹ NA MAPIE


2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§ 2. Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych na ul. Zielonej 5 w Gryficach.


§ 3. Dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00,
  • w soboty w godz. 09:00 – 12:00,
  • w niedziele i święta punkt nieczynny.§ 4. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady pochodzące z gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Gryfice takie jak:

1) szkło,

2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5) papier i tektura,

6) bioodpady,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

10) przeterminowane chemikalia (m. in. pozostałości/resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz puste opakowania po nich; rozpuszczalniki, środki czyszczące specjalnego użycia, substancje do wybielania plam i opakowania po nich);

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) zużyte świetlówki, lampy żarowe, halogenowe;

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

14) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;

15) zużyte opony;

16) odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz betonowy, ceglany);

17) odpady tekstyliów i odzieży:

18) papa odpadowa, ondulina.

 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 14 i w pkt 17 będą przyjmowane do PSZOK bezpłatnie w każdej ilości.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 15 będą przyjmowane do PSZOK w ilości 1 kompletu rocznie w ramach złożonej deklaracji rocznie.

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 16 będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 500 kg od posesji w ramach złożonej deklaracji rocznej.

5. Odpady komunalne o których mowa w ust. 18) będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 150kg od posesji w ramach złożonej deklaracji rocznej.


§ 5. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.


§ 6. Odpady wymagające opakowania:


1) opakowania po farbach;

2) opakowania po substancjach niebezpiecznych (w tym aerozole), powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.


§ 7. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:


1) materiały zawierające azbest;

2) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, fotele samochodowe, części karoserii itp.);

3) odpady niebezpieczne w ilości wskazującej na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej – w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach);

4) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach;

5) odpady rolnicze;

6) odpady w cieknących opakowaniach;

7) butle gazowe;

8) niesegregowane, zmieszane odpady komunalne;

2. Odpady, które nie kwalifikują się do przyjęcia do PSZOK, można przekazać odpłatnie firmie posiadającej decyzje na transport odpadów oraz posiadającej umowę z instalacja do przetwarzania odpadów.


§ 8. 1. Z Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfice, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do Gminy.

2. Każde przyjęcie odpadów będzie weryfikowane z ewidencją złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 9. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do:
1) okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowód osobisty;
2) w przypadku zlecenia usługi transportu osobie trzeciej do przedłożenia pracownikowi PSZOK pisemnego upoważnienia wystawionego przez osobę, która złożyła w Urzędzie Miejskim w Gryficach deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do transportu odpadów, zawierającego również informacje o źródle ich pochodzenia;
3) podania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.


§ 10. 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do pracownika obsługi PSZOK celem weryfikacji odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku. Obowiązkiem osoby dostarczającej odpady jest ich umieszczenie we wskazanym przez pracownika miejscu.

2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. W przypadku dostarczenia odpadów w formie nieposegregowanej, dostarczający odpad jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK. W przypadku odmowy obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów.


§ 11. 1. Pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie lub z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu.

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów w ilości wskazującej na pochodzenie z innego źródła, niż gospodarstwa domowe.


§ 12. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.


§ 13. Operator PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zarządzenie Burmistrza Gryfic nr 1666/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.