Gmina Gryfice
Powróć do: Gospodarka

Rewitalizacje społeczne

Rewitalizacja na terenie gminy

Na terenie gminy Gryfice wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z 8 podobszarów w tym 3 w mieście Gryfice oraz 5 w miejscowościach wiejskich. Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 572,39 ha, czyli 2,8% ogólnej powierzchni gminy Gryfice i jest zamieszkiwana przez 19,39 % ludności. Na podstawie ankiet dla mieszkańców, które dały podstawę do określenia obszarów priorytetów jeśli chodzi o rewitalizację, uwzględniając dużą skalę potrzeb, wyznaczono obszary do rewitalizacji w obszarze terenów miejskich i wiejskich. I tak na terenie miasta wytyczono trzy podobszary: obszar Dworcowa, obszar Klasztorna – Park i obszar Koszarowa – Kąpielisko. Pierwszy z nich to tereny od dworca PKP, kolei wąskotorowej po dworzec PKS aż do ulicy Błonie. Powierzchnia wyznaczonego terenu 13,560 ha, liczba 722 osób. Teren ten opisano jako „absolutne zaprzeczenie wizytówki miasta”. W celu poprawy sytuacji tego rejonu, jak również zniwelowania wielu problemów wpisano w Plan Rewitalizacji zlokalizowanie w tym obszarze centrum przesiadkowego. Zbudowane na bazie istniejącego dworca .

PKP oraz istniejącego dworca PKS nowoczesnego, estetycznego węzła przesiadkowego, który oferowałby usługi transportu publicznego wysokiej jakości, zapewni pasażerom możliwość szybkiej zmiany środka transportu. Węzeł przesiadkowy mógłby pełnić również rolę centrum logistyczno-turystycznego regionu nadmorskiego. Drugi z podobszarów na terenach miejskich to obszar Klasztorna – Park, który obejmuje teren od Wysokiej Brany, wzdłuż ulicy Murarskiej, poprzez Strzelecką, Młyńską, Szewską, Bracką, Klasztorną oraz obszar całego parku miejskiego. Powierzchnia wyznaczona obszaru 23,908 ha, liczba mieszkańców 482 osoby. Większa część podobszaru objęta jest ochroną konserwatora zabytków (teren wpisany do rejestru Stare Miasto). Teren stanowi cenny pod względem historyczno-architektonicznym obszar. Działania rewitalizacyjne na tym obszarze pozwolą na ochronę dziedzictwa kulturowego, zbudowanie atrakcyjności i prestiżu miejsca oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej i bezpieczeństwa. Ich głównym celem będzie przeciwdziałanie rozwojowi patologii społecznych i pozytywny wpływ na obszar wskazany społeczny (powstaną nowe miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas). W ramach działań rewitalizacyjnych rozpoczęto prace nad projektem „Zakręcone Gryfice”. W 2018 prowadzono prace nad studium wykonalności pod kątem aplikowania o środki zewnętrzne. Podobszar Koszarowa – Kąpielisko to obszar zlokalizowany w północnej części miasta Gryfice. Obejmuje tereny ulic: Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Leśna, Kamienna Brama, Litewska, Armii Krajowej, J. Piłsudskiego, Fabryczna, Cukrownicza, Koszarowa i Nowy Świat (teren stawku, gdzie w 2018 powstało kąpielisko. Teren zagospodarowany przez Powiat Gryficki). W wyznaczonym obszarze znajdują się m.in. tereny poprzemysłowe (teren byłej cukrowni oraz teren za torami kolejowymi wzdłuż ulicy Nowy Świat) oraz tereny powojskowe (ul. Koszarowa). Powierzchnia wyznaczonego obszaru 43,646 ha, liczba mieszkańców 1775 osób. Na terenie powojskowym znajduje się budynek, którego właścicielem jest gmina Gryfice, który wymaga rewitalizacji. W 2018 roku trwały prace nad przygotowaniem projektu stworzenia w tym miejscu „Domu Dziennego Seniora”. W 2018 roku prowadzono prace nad studium wykonalności. Prócz obszarów miejskich do rewitalizacji, wyznaczono również 5 podobszarów wiejskich w miejscowościach: Barkowo, Kołomać, Świeszewo, Trzygłów, Rybokarty. Główne działania będą skupiać się na rozwiązaniu problemów z dziedziny komunikacji, braku infrastruktury dla dzieci i młodzieży, braku miejsc tzw. punków centralnych animujących lokalną społeczność. 

Rewitalizacja w tych obszarach będzie również dążyć do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyzacji przestrzeni publicznej. W 2018 roku Gmina Gryfice złożyła pięć wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć wpisanych w Gminny Program Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa 0.9.00 Infrastruktura Publiczna, działanie 09.03 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wszystkie wnioski otrzymały wymaganą liczbę punktów i ocenie komisji konkursowej spełniały wymagania. Jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na wybranie projektu do dofinansowania. W 2019 roku aplikacje znajdowały się na liście rezerwowej czekając na dodatkową alokację środków z programów, 

Wnioski rewitalizacyjne oczekujące na dofinansowanie: 
  • Gminny Dom Seniora
  • Centrum komunikacyjne dla podróżnych
  • Zakręcone Gryfice 
  • Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w m. Kołomąć z uwzględnieniem rewitalizacji
  •  Centrum Umacniania Więzi Społecznych w miejscowościach Świeszewo, Barkowo, Trzygłów i Rybokarty – I etap rewitalizacji 

 

rewitalizacja