Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
12°C

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który opróżni pojemnik na odpady a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
 2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
 3. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
 5. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.
 7. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.
 8. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.
 9. Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (zarządcą nieruchomości).
 10. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.
USTAWOWE ZADANIA GMIN W OBSZARZE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.) samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Rada gminy może również postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne. Do szczegółowych zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku należą:

 1. tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;
 2. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:

  a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
  c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
  d) szaletów publicznych;
 3. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 5. wdrożenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów:
  a) papieru,
  b) metalu,
  c) tworzywa sztucznego,
  d) szkła i opakowań wielomateriałowych,
  e) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
 6. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
 7. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 8. zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
 9. utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.


W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
W najbliższym czasie zostanie przedstawiony do konsultacji projekt nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Jest oparty o założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Regulamin stanowi „taką miejscową konstytucję" w sprawach postępowania z odpadami, użytkowania nieruchomości, sposobu postępowania z zwierzętami itp.

Artykuł na podstawie informacji z portalu: www.odpadywgminie.pl

Pliki do pobrania:

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.